0

399 kr kvar till fri frakt!

399 kr kvar till fri frakt!

VÅRT TRYGGHETSPAKET

För- och efterköpsinformation, Produktförsäkring - Ur&Penn 
Detta är information som försäkringsföretag enligt lag ska lämna innan köp av försäkring. Det är viktigt att du läser informationen. Notera att informationen endast ger en översikt av försäkringen och att den ej återger de fullständiga försäkringsvillkoren.

 

OM FÖRSÄKRINGEN

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och ägare av produkten eller för annan som senare gör ett lagligt förvärv av den försäkrade produkten. Anmälan om ägarbyte görs till Ur&Penn. 

Försäkringen ersätter skada på den försäkrade egendomen som uppstår genom plötslig och oförutsedd yttre händelse. Med skada menas även stöld och förlust.

Begränsningar in försäkring framgår nedan under ”Viktiga begräsningar”. Om något skydd är särskilt viktigt för dig ber vi dig fråga oss genom att ringa vår kundservice på telefon 0771-113 113. 

 

FÖRSÄKRINGSTID FÖRNYELSE

Försäkringstiden framgår av försäkringsbeviset och produktförsäkringen gäller till och med försäkringstidens sista dag. Produktförsäkringen upphör att gälla utan föregående uppsägning efter försäkringstiden. Du äger rätt att när som helst säga upp Produktförsäkringen. 

 

ERSÄTTNING 

Vid ersättningsbar skada ersätter Solid Försäkring reparationskostnad upp till produktens återanskaffningsvärde vid skadetillfället, dock maximalt upp till ursprungligt försäkringsvärde (försäkringsvärdet framgår av försäkringsbeviset och kassakvittot). Om reparation inte kan utföras till sådan kostnad kan istället motsvarande produkt ur återförsäljarens sortiment lämnas som ersättning, dock maximalt upp till ursprungligt försäkringsvärde. 

Om produkten stigit i pris sedan inköpet får den försäkrade själv betala skillnaden mellan nya priset vid skadetillfället och ursprungligt försäkringsvärde. För guldobjekt kan försäkringsvärdet justeras genom att den försäkrade kontaktar en Ur&Penn-återförsäljare. 

Kontantersättning utgår inte. 

Skydd för samma händelser som omfattas av denna försäkring kan finnas i din hemförsäkring men ett sådant skydd ingår oftast inte automatiskt och gäller med en självrisk. 

 

VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR

Produktförsäkringen gäller inte:

  • Skador av mindre art som inte påverkar försäkrad produkts användbarhet, exempelvis repor och märken, 
  • Skada genom slitage eller vanvård, 
  • Skada på klockarmband av annat material än guld eller silver, skada som uppkommit genom eller har samband med att du själv eller någon som inte är auktoriserad urmakare har öppnat klockan, exempelvis för att byta batteri, 
  • Skada som inträffat då den försäkrade produkten varit överlämnat till annan för reparation, försäljning eller belåning.

    Samtliga undantag och begränsningar framgår av de fullständiga villkoren.