449 kr kvar till fri frakt!

449 kr kvar till fri frakt!

PERSONUPPGIFTSPOLICY

ALLMÄNT
Ur&Penn AB, organisationsnummer 556438-6950 med adress Box 934, 194 29 Upplands Väsby, Sverige (”Ur&Penn”, “vi” eller “oss”), tillhandahåller e-handel via uropenn.se där vi erbjuder försäljning av smycken, bijouterier och klockor till dig som kund (”E-handelstjänsten”).

Din integritet är viktig för oss. Enligt General Data Protection Regulation (Regulation 2016/679) och den svenska dataskyddslagen (SFS 2018:218) är vi ansvariga för behandlingen av Personuppgifter i de fall vi bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen, som personuppgiftsansvariga. Med ”Personuppgifter” avses information som direkt eller indirekt kan identifiera en levande fysisk person.

Detta dokument innehåller en redogörelse av vår policy avseende vår insamling och behandling av dina Personuppgifter (”Personuppgiftspolicy”).

 

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAs

Följande Personuppgifter kommer behandlas när du använder E-handelstjänsten;

 1. Namn
 2. Telefonnummer
 3. Epost
 4. Adress
 5. Personnummer
 6. Kön
 7. Adressuppslag
 8. Köpinformation (som är direkt kopplad till ditt köp via E-handelstjänsten.
 9.  IP-adress
 10. Operativsystem och plattform
 11. Webtrafikinformation om hur du använder vår websida, och inloggningsinformation.


Var god notera att vi inte kan tillhandahålla E-handelstjänsten om du inte tillhandahåller Personuppgifterna ovan.

 

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN

Vi behandlar dina Personuppgifter i huvudsak för följande ändamål:

 1. För att leverera produkter som du köpt via vår E-handelstjänst, inkluderat att genomföra ditt köp.
 2. För att kunna tillhandahålla support i samband med ditt köp via vår E-handelstjänst.
 3. För att möjliggöra allmän kundvård och kundservice.
 4. För att möjliggöra marknadsföring samt tillhandahålla dig relevant information och anpassade erbjudanden. 
 5. För att tillhandahålla E-handelstjänsten.
 6. För att förbättra din kundupplevelse, genom utveckling av E-handelstjänsten, produkter och funktioner.
 7. För att förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
 8. För att göra marknads- och kundanalyser samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och E-handelstjänsten.

RÄTTSLIG GRUND

Vi behandlar Personuppgifter baserat på följande rättslig(a) grund(er):

 1. Fullgörande av avtal.
 2. Vi behandlar dina Personuppgifter för att uppfylla våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom att genomföra ditt köp genom vår E-handelstjänst.
 3. Berättigat intresse. Behandlingen av Personuppgifter sker baserat på Ur&Penns berättigade intresse.
 4. Vårt berättigade intresse att behandla Personuppgifterna är att kunna upprätthålla och underhålla en tillfredsställande E-handelstjänst, för att kunna skicka dig marknadsföringsmaterial, nyhetsbrev, erbjudanden, kundundersökningar, för att undvika bedrägeri och skydda E-handelstjänsten från avbrott och fel, för att förbättra varu- och logistikflöden samt för att ta fram underlag för att förbättra sortimentet och planera för nya etableringar av butiker.

Du har rätt att närhelst avregistrera dig från våra utskick gällande marknadsföring, nyhetsbrev, erbjudanden och kundundersökningar genom att ”opt-out” från dessa utskick.

 

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att dela och föra över dina Personuppgifter till tredje parter som tillhandahåller följande tjänster:

(i) transporter (logistik och speditörer)
(ii) betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer) 
(iii) marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer) (iv) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Ur&Penn kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Ur&Penns leverantörer eller samarbetspartners är etablerad eller lagrar information där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Ur&Penn vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och vidta de åtgärder som krävs för att på ett lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES. Du kan kontakta oss om du vill få mer information angående detta.

När du använder E-handelstjänsten kan du bli hänvisad till andra webbsidor och/eller applikationer som samlar in personuppgifter som är utanför vår kontroll. För sådan insamling av personuppgifter av andra tredje parter på andra webbsidor och/eller applikationer kommer annan personuppgiftspolicy att vara gällande.

 

SVAR PÅ EN RÄTTSLIG BEGÄRAN OCH FÖR ATT MOTVERKA SKADA

Vi kan få tillgång till, behålla och dela dina Personuppgifter som svar på en rättslig begäran (såsom en husrannsakan, domstolsbeslut, föreläggande eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förebygga och bemöta bedrägeri och annan illegal aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del av undersökningen.

 

LAGRING

Vi lagrar dina Personuppgifter i högst 36 månader för att kunna tillhandahålla dig garanti- och service.

 

BARN

E-handelstjänsten riktar sig inte till barn under 13 år. Vi samlar inte medvetet Personuppgifter om personer under 13 år (”Barnet”). Om du är förmyndare till ett Barn och du blir medveten om att Barnet har gett sina Personuppgifter till Ur&Penn utan ditt samtycke, var god kontakta vårt dataskyddsombud på följande adress: dataskyddsombud@uropenn.se för att utöva din rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandlingen och att göra invändningar.

 

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära bekräftelse från oss på om vi behandlar dina Personuppgifter. Om vi behandlar dina Personuppgifter har du rätt att begära tillgång till dina Personuppgifter och du kan begära mer information om behandlingen.

Du har rätt att begära en kopia av de Personuppgifter som vi behandlar som rör dig utan kostnad. För ytterligare kopior som du begär, kan vi ta ut en skälig avgift för administrativa kostnader.

Du kan begära rättelse av felaktiga Personuppgifter som rör dig och du har rätt att få ofullständiga Personuppgifter kompletterade. Du kan begära, om tillämpligt, att få dina Personuppgifter som vi behandlar raderade. Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina Personuppgifter, om tillämpligt.

I vissa fall har du rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du har rätt att få ut de Personuppgifter som rör dig och som du har tillhandhållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har rätten att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig, utan att vi hindrar detta.

 

Kamerabevakning

Vi använder kameraövervakning i våra butiker för att förebygga brott och skapa trygghet för våra kunder, våra anställda och för oss som bolag. Se vår fullständiga policy för kamerabevakning.

Rättslig grund: Berättigat intresse

 

KONTAKTINFORMATION

För att utöva rättigheterna ovan eller om du har frågor om vår behandling eller överföringsmetoder enligt EU-rätten, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på följande adress:
dataskyddsombud@uropenn.se
För att säkerställa att du får ett snabbt svar, var god ange ditt fullständiga namn och, om tillämpligt, din adress, ditt telefonnummer och epost. Notera att du ska underteckna begäran att mottaga information om behandlingen av dina Personuppgifter.

Om du har klagomål avseende vår behandling av dina Personuppgifter, kan du lämna klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet. Du kan finna mer information om de lokala tillsynsmyndigheterna på länken nedan.

 

Läs mer på Europeiska kommissionens webbplats


MEDDELANDE OM ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

Om vi gör ändringar i denna Integritetspolicy kommer vi att meddela dig om det genom att publicera den uppdaterade versionen här: uropenn.se/personuppgiftspolicy. Om ditt samtycke erfordras på grund av ändringarna, kommer vi ge dig ytterligare meddelande om detta efter vad som är lämpligt beaktat omständigheterna, och be om ditt samtycke i enlighet med tillämplig dataskyddsreglering.

Senast uppdaterad: 2021-03-09